งานสัปดาห์ที่ ๑๑ อ.ไพศาล

วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

พรีเซ้นท์งานวิจัยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม

การวิจัยเชิงนโยบาย(Policy Research)

เป็นกระบวนการศึกษาปัญหาพื้นฐานทางสังคมเพื่อให้ได้ข้อเสนอที่เน้นการปฎิบัติที่เป็นไปได้สำหรับผู้กำหนดนโยบายใช้ประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหานั้นๆ

-การกำหนดกรอบแนวคิดตามทัศนะของ Majchzak

-ลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงนโยบาย

๑.แหล่งทุนที่เป็นผู้ใช้หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการวิจัย

๒.จุดเน้นการวิจัยอยู่ที่การนิยามของปัญหาหรือหาทางแก้ไขปัญหา

๓.ความเป็นผู้วิจัยภายในหรือภายนอกองค์การ

๔.หลักการทางวิชาการของผู้วิจัย

-ขั้นตอนการวิจัยเชิงนโยบาย

อ.ไพศาลฯ ให้ตระหนักเรื่อง…จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์                                               เกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

งานส้ปดาห์ที่ ๑๑ อ.วิโรจน์

วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ พรีเซ้นท์งาน

เกี่ยวกับหลักสูตรในศตวรรษที่ ๒๑   ตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานฉบับใหม่

สรุปได้ดังนี้คือ

๑.กลุ่มสาระการเรียนรู้ลดลงเหลือ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ ๑.๑ภาษาและวัฒนธรรม ๑.๒วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์  ๑.๓การดำรงชีวิตและโลกของงาน       ๑.๔ทักษะสื่อและการสื่อสาร ๑.๕สังคมและความเป็นมนุษย์ ๑.๖อาเซียน ภูมิภาคและโลก

การศึกษาศตวรรษที่ ๒๑:หลักสูตร

PRACTICE สรุปได้ดังนี้คือ

๑.ยึดปัญหาเป็นฐาน ๒.สร้างประเด็นสากลที่ซับซ้อนสามารถเข้าถึงและมีความหมายต่อนักเรียนที่มีความสามารถ ๓.มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย

“I was hungry for lession ideas การออกแบบหลักสูตรใหม่สำหรับศตวรรษที่ ๒๑        Brown University

Tomorrows reader ,Education 3.0

อ.วิโรจน์… ได้สรุปการถ่ายทอดความคิด,การทำงานซึ่งจะอธิบายเหตุและผล

โดยต่อว่าเรื่องE-Mail ว่าทำไมไม่ตอบว่าทำถึงขั้นตอนไหนแล้วเพื่อเป็นการสื่อสาร ๒ ทาง

สุดท้าย…พูดเรื่องการไปศึกษาดูงานที่อเมริกาพร้อมให้ไปทำพาสปอร์ตและถ่ายรูปเพื่อทำวีซ่า