งานส้ปดาห์ที่ ๑๑ อ.วิโรจน์

วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ พรีเซ้นท์งาน

เกี่ยวกับหลักสูตรในศตวรรษที่ ๒๑   ตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานฉบับใหม่

สรุปได้ดังนี้คือ

๑.กลุ่มสาระการเรียนรู้ลดลงเหลือ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ ๑.๑ภาษาและวัฒนธรรม ๑.๒วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์  ๑.๓การดำรงชีวิตและโลกของงาน       ๑.๔ทักษะสื่อและการสื่อสาร ๑.๕สังคมและความเป็นมนุษย์ ๑.๖อาเซียน ภูมิภาคและโลก

การศึกษาศตวรรษที่ ๒๑:หลักสูตร

PRACTICE สรุปได้ดังนี้คือ

๑.ยึดปัญหาเป็นฐาน ๒.สร้างประเด็นสากลที่ซับซ้อนสามารถเข้าถึงและมีความหมายต่อนักเรียนที่มีความสามารถ ๓.มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย

“I was hungry for lession ideas การออกแบบหลักสูตรใหม่สำหรับศตวรรษที่ ๒๑        Brown University

Tomorrows reader ,Education 3.0

อ.วิโรจน์… ได้สรุปการถ่ายทอดความคิด,การทำงานซึ่งจะอธิบายเหตุและผล

โดยต่อว่าเรื่องE-Mail ว่าทำไมไม่ตอบว่าทำถึงขั้นตอนไหนแล้วเพื่อเป็นการสื่อสาร ๒ ทาง

สุดท้าย…พูดเรื่องการไปศึกษาดูงานที่อเมริกาพร้อมให้ไปทำพาสปอร์ตและถ่ายรูปเพื่อทำวีซ่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>